Pressmeddelande - dom från Svea hovrätt T 2153-17

7 maj 2019

Svea hovrätts dom i mål nr T 2153-17

Framgång för Nordea och det svenska bankväsendet!

Idag har Svea hovrätt meddelat en viktig dom för Nordea Bank och det svenska bankväsendet. En generalfullmakt utfärdad av senare avliden person anses vara fullt giltig efter dödsfallets inträde. Hovrätten vidhåller att huvudregeln fortsätter vara att en fullmakt förblir giltig efter fullmaktsgivarens död.

Dödsboet har i detta mål, med stöd av b.la professor Christina Ramberg, hävdat olika omständigheter som skulle begränsa fullmaktens giltighet. Merparten av dessa omständigheter som åberopats har underkänts av Svea hovrätt. Domen torde innebära att bankinstitut kan förlita sig på och godkänna fullmakter som presenteras efter dödsfall för olika former av betalningar.

Nordea Bank har i målet företrätts av Advokat Johan Carlsson från den nystartade byrån Carlsson & Co Advokatbyrå.

Johan Carlsson
Advokat
Carlsson & Co Advokatbyrå
Tel: +46 (0)8 408 001 01
Mail.

ladda ner hela pressmeddelandet här