Rättshjälp och rättsskydd

Om en tvist uppstår har du som privatperson eller ditt företag ofta rätt till rättsskydd för att finansiera ombudskostnader m.m. Som privatperson kan du ha rätt till ersättning genom rättshjälp från staten. Vi hjälper dig att utreda möjligheterna att ianspråkta ditt rättsskydd alternativt ansöka om rättshjälp.

Rättsskydd

I första hand utreds möjligheten att ianspråkta rättsskydd för finansiering av tvisten. Villkoren för rättsskydd kan variera mellan olika försäkringsbolag. Exempelvis kan storleken på självrisken variera mellan olika försäkringsbolag. Vi hjälper dig att ta reda på vilka förutsättningar du eller ditt företag har för att få rättsskydd och att ianspråkta det vid tvist. Om förutsättningarna i försäkringens villkor är uppfyllda kan rättegångskostnaderna delvis finansieras av försäkringsbolaget. 

Rättshjälp

Under vissa förutsättningar kan rättshjälp finansiera dina rättegångskostnader om du inte kan finansiera tvisten på annat sätt. Om du beviljas rättshjälp ska du bidra till kostnaderna genom att betala en rättshjälpsavgift som bestäms utifrån din ekonomiska förmåga. Staten betalar resten. Vi hjälper dig att ansöka om rättshjälp.