Juridisk expertis för ditt företag


Har ditt företag hamnat i en rättslig tvist? Vägrar din motpart göra rätt för sig?
Våra jurister har mångårig erfarenhet av tvistelösning och rådgivning inom affärsjuridik.

Bank och finans

Vi har lång dokumenterad erfarenhet och expertis av rådgivning inom bank och- finansrätt. Vi hjälper till vid upprättande och utvärdering av kontraktsvillkor. Vi kan även biträda vid utvärdering av kreditengagemang och förhandlar med kunder.

Våra medarbetare besitter stor kunskap gällande samtliga säkerhetsrättsliga frågeställningar, exempelvis borgen, garantier och panträtt. Vi analyserar och agerar vid obeståndssituationer. Våra erfarna jurister sköter snabbt och kompetent domstolsprocesser när förhandlingsmöjligheterna är uttömda. Våra medarbetare anlitas även som sakkunniga till kreditföretag vid tvister.

Konkurs och obestånd

Vi lämnar löpande juridisk rådgivning inom konkurs- och obeståndsfrågor. Vi vägleder såväl företag som privatpersoner i frågor som rör hantering av avvecklingsförfaranden, ackordsförfaranden, frivilliga rekonstruktioner och konkurser samt biträder vid domstolsprocesser om kredit‑ och obeståndsfrågor.

Affärsjuridik

Vi kan hjälpa dig med de juridiska frågeställningar som uppstår i ditt företag. Vi upprättar affärs- och företagsavtal. Vi har lång erfarenhet av förhandlings- och processjuridiskt stöd. Mångårig erfarenhet från affärstvister hjälper dig att finna den lösning som är anpassad efter just ditt företags behov och önskemål.

Om ditt företag hamnat i en tvist kan vi bistå med rådgivning och som ombud.

Entreprenad

Våra medarbetare har mångårig erfarenhet av entreprenadrätt och företräder både beställare och entreprenör. Vi kan hjälpa dig vid entreprenadrättsliga kontraktsfrågor, vid besiktningar och förhandlingar.

Vi biträder vid entreprenadtvister vid allmän domstol och inför skiljenämnd.

Fastighetsrätt

Vi lämnar kvalificerad juridisk rådgivning vid kommersiella och privata fastighetsköp. Våra medarbetare är väl förtrogna med frågor som rör hyresrätt och bostadsrätt. Vi analyserar, granskar och upprättar hyresavtal och andra fastighetsrättsliga avtal.

Vi kan även biträda vid andra typer av fastighetsrättsliga ärenden, exempelvis plan- och bygglovsärenden och strandskyddsärenden. Vi åtar oss uppdrag som ombud i fastighetstvister, hyrestvister och bostadsrättstvister.

Tvistelösning

Vi har lång erfarenhet av konflikthantering och tvistelösning inom samtliga våra verksamhetsområden. Strategin läggs upp utifrån klientens specifika behov. När en samförståndslösning inte är aktuell företräder vi såväl företag som privatpersoner i den rättsliga processen. Vår kompetens är bred och täcker tvister i allmän domstol, förvaltningsdomstol och skiljedomstol. Vi har bred erfarenhet av tvister i specialdomstolarna, exempelvis mark- och miljödomstolarna och Statens VA-nämnd.