Juridisk expertis för dig som privatperson


Vill du skriva testamente och få rådgivning i arvsfrågor? Behöver du juridisk hjälp vid skilsmässa eller bodelning?
Våra jurister har mångårig erfarenhet av familjerätt och andra privaträttsliga frågor.

Familjerätt

Våra medarbetare har mångårig erfarenhet och expertis inom samtliga familjerättsliga områden. Vi lämnar rådgivning och åtar oss uppdrag som ombud i vårdnadstvister och i tvister om barns boende och umgänge.

Vi bistår dig i frågor som rör underhållsbidrag till barn och annan ekonomisk familjerätt. Vi kan hjälpa dig att skriva familjerättsliga avtal såsom äktenskapsförord, samboavtal och gåvobrev. Om du har hamnat i tvist vid en skilsmässa eller när du som sambo separerar ger vi dig skyndsam och konkret rådgivning.

Vi hjälper dig att upprätta testamente, gåvobrev och lämnar rådgivning i arvsrättsliga frågor. Vi anlitas regelbundet av domstolarna som bodelningsförrättare och boutredningsman och åtar oss uppdrag som ombud vid bodelningar och arvsrättsliga tvister.

Skilsmässa och bodelning

Vid en separation eller skilsmässa uppstår ofta många praktiska och juridiska frågor som måste lösas. Det kan till exempel handla om hur egendom ska fördelas, enskild egendom, skattefrågor eller vem som ska bo kvar i den gemensamma bostaden. Våra kunniga medarbetare hjälper dig genom hela processen vid en separation eller skilsmässa.

Vi ger dig kvalificerad rådgivning och åtar oss uppdrag som ombud vid bodelning. Om ni inte kan komma överens vid separationen kan vi hjälpa dig att ansöka om en bodelningsförrättare eller om kvarsittningsrätt i den gemensamma bostaden. Våra medarbetare anlitas regelbundet av domstolarna som bodelningsförrättare.

Arv och testamente

Testamente, gåvobrev och framtidsfullmakt är ett bra sätt att reglera hur din egendom ska fördelas under och efter din livstid. Vi hjälper dig att upprätta de nödvändiga dokument som speglar dina önskemål.

Vi företräder även dödsbodelägare i bouppteckningar, arvstvister och förordnas regelbundet som boutredningsman och skiftesman av tingsrätterna. Vi bistår våra klienter genom hela processen, till exempel vid kontakter med myndigheter, privata institutioner och vid eventuell tvist i domstol.

Brottmål

Vi åtar oss uppdrag som offentlig försvarare oavsett vad du misstänks för, inklusive ekobrott. Vi tillvaratar dina rättigheter och deltar vid polisförhör, häktesförhandlingar och rättegång.

Våra brottmålsadvokater anlitas både i offentliga och privata försvar. Vi har mångårig erfarenhet av uppdrag som målsägandebiträde och hjälper dig genom hela processen såsom vid förhör, upprättande av skadeståndskrav och vid rättegång.

Socialrätt

Våra medarbetare har länge tillhört de mest anlitade för uppdrag som offentligt biträde i mål om LVU, LVM, LPT och LRV. Våra jurister besitter mångårig erfarenhet av processen i förvaltningsdomstolarna och utgör expertis vid statliga utredningar i tvångsvårdsmål.

Hos oss erbjuds du bästa tänkbara hjälp och vägledning vid kontakt med myndigheter och i domstolsprocessen.

Internationell privaträtt

Vi biträder dig vid avtal och tvister med internationella inslag. Det kan till exempel handla om avtal mellan personer som bor i olika länder eller som står i begrepp att flytta utomlands.

Våra medarbetare har gedigen kunskap och erfarenhet i ärenden rörande olovligt bortförande av barn och återförande av barn till sitt hemvistland enligt Haagkonventionen och Bryssel II-förordningen. Dessa tvister kräver insyn i och kunskap om internationell privaträtt samt goda språkkunskaper. Hos oss får du tillgång till nödvändig expertis och ett utbrett kontaktnät i hela världen.