Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen
(2016/679/EG)

Carlsson & Co Advokatbyrå är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende
kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när
uppdraget förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till
oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra
nödvändig jävs- och penningtvättskontroll.

Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall)
penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen,
för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av att
det är nödvändigt för att fullgöra avtalet med dig, nödvändigt för att fullgöra en rättslig
förpliktelse eller, vid offentliga förordnanden, för att fullgöra en uppgift av allmänt
intresse.

Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys,
statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera
verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla
verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

Personuppgifter kan komma att överföras mellan advokatbyråns olika koncern- eller
systerbolag i syfte att utföra jävs- och penningtvättkontroll, för informations- och
kunskapsutbyte och resursallokering. Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till
utomstående annat än i de fall då
(i) det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och dig,
(ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter,
(iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma
myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller
(iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår
räkning.

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och
motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Carlsson & Co Advokatbyrå
enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för
ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. Uppgifter som
behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra advokatbyråns verksamhet
sparas under en tid om fem år efter den senaste kontakten. Om du avanmäler dig från
nyhetsbrev eller liknande kommer uppgifterna omedelbart att raderas.

Cookies
Carlssonco.com använder cookies (kakor). Vi använder cookies för att kunna ge bättre service till våra användare. Vi samlar in statistik via Google Analytics om antalet besökare på webbplatsen, deras operativsystem, webbläsare och vilken version det är av dessa vilket används för att förbättra webbplatsen. Du kan också använda vår webbplats även om du inaktiverar cookies på din dator. Det kan dock ha en påverkan av webbplatsens funktionalitet och användarvänlighet.

Här kan du se hur du kan hantera cookies hos de vanligaste webbläsarna:

Chrome: Länk
Safari: 
Länk
Firefox: 
Länk
Internet Explorer: Länk

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Carlsson & Co Advokatbyrå om
användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget
initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana
uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för
direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett
maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en
tredje part som du anvisar. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett
klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är
Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten (www.datainspektionen.se).
Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.
Kontakta oss på info@carlssonco.com eller nedanstående adress om du har några frågor
rörande vår personuppgiftsbehandling.

Personuppgiftsansvarig är Carlsson & Co Advokatbyrå, 969787-1961, Södra Agnegatan 29, 112 29 Stockholm, Tel: 46 8 408 001 01, www.carlssonco.com, info@carlssonco.com.